Season

Llengua

  • Català
  • Español
  • Français
  • English

Nota Legal

Grandvalira Resorts

Textos Legals Versió 2.1 08-2022

 

1.1 Avís Legal

1.2 Política de Privacitat RGPDUE / LQPD

1.3 Política de Cookies

1.1 AVÍS LEGAL

DADES IDENTIFICATIVES DEL PRESTADOR DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ

D’acord amb el tractament de les dades personals i a la protecció de la intimitat en el sector de les comunicacions electròniques, posem al seu coneixement la següent informació:

NEUS DEL VALIRA, S.A., [d’ara endavant GRANDVALIRA RESORTS], és el titular del portal Web grandvalira.com i els seu subdominis, que actua exclusivament com a gestora dels continguts del present portal Web, domiciliada a:  Av. Carlemany, 68 Despatx 401 Edifici Illa Carlemany AD700 ESCALDES-ENGORDANY (Principat d’Andorra), NRT A706067F, Inscrita al Registre de Comerç Nº 917870Z, és l’encarregada de la gestió i funcionament del lloc Web esmentat anteriorment.

Si vol contactar amb nosaltres, pot fer-ho mitjançant correu postal a l’adreça esmentada al paràgraf anterior, o be a través del  formulari de contacte del nostre web..
 

INTRODUCCIÓ

El present Avís legal regula l´ús d’aquesta pàgina web. L’accés a la web és gratuït excepte en el relatiu al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés contractat pels usuaris.
 

ACCEPTACIÓ

La utilització del Lloc Web atribueix la condició d'Usuari, i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per GRANDVALIRA RESORTS, en el mateix moment en què l'Usuari accedeixi a la Web. En conseqüència, l'usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la web, ja que pot sofrir modificacions.


INFORMACIÓ SOBRE ELS VINCLES “LINKS”

GRANDVALIRA RESORTS no es fa responsable de les webs no pròpies o de tercers, a les quals es pot accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.

Qualsevol ús d'un vincle o accés a una Web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l'usuari i GRANDVALIRA RESORTSno recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d'un vincle aliè a la Web de grandvalira.com, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la informació obtinguda a través d'ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d’us o mal ús d’un  vincle, tant en connectar al Lloc Web grandvalira.com com al accedir a la informació d'altres webs des del mateix Lloc Web.


LIMITACIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITATS

GRANDVALIRA RESORTS fa tot el possible per evitar cap error en relació amb els continguts d’aquesta pàgina web.

GRANDVALIRA RESORTS adopta les mesures i els mecanismes necessaris per garantir la seguretat de les comunicacions i les transaccions que es produeixin mitjançant el portal web, segons l’estat de la tecnologia i d’acord amb la tipologia de les transaccions i els serveis que es posen a disposició dels usuaris.

GRANDVALIRA RESORTS no serà responsable dels danys que es puguin ocasionar al sistema informàtic dels usuaris per qualsevol causa aliena o no imputable a aquest lloc web, inclosos, sense limitacions, els danys ocasionats a causa d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic. Així mateix, GRANDVALIRA RESORTS tampoc respondrà de cap interrupció, error o fallada que es produeixi en el sistema, a causa d’un mal funcionament de la xarxa o dels servidors que hi estan connectats.


PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL, MARQUES REGISTRADES

L'estructura, disseny i forma de presentació dels elements (gràfics, imatges, fitxers logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegits per drets de propietat intel·lectual, titularitat de GRANDVALIRA RESORTS.


Estan prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a la disposició del públic i, en general qualsevol altra forma d'explotació, parcial o total dels elements referits en l'apartat anterior. Aquests actes d'explotació només podran ser realitzats en virtut d'autorització expressa de GRANDVALIRA RESORTS i que, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual de GRANDVALIRA RESORTS.


Només està autoritzat per a l'ús privat del material documental elaborat per GRANDVALIRA RESORTS. En cap cas, podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualssevol dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats.


Excepte autorització expressa de GRANDVALIRA RESORTS, no es permet l'enllaç a “pàgines finals”, el “frame” i qualsevol altra manipulació similar. Els enllaços han de ser sempre a la pàgina principal o “home page” grandvalira.com.


Els signes distintius (marques, noms comercials) de GRANDVALIRA RESORTS, estan protegits per drets de propietat industrial, quedant prohibida la utilització o manipulació de qualssevol d'aquests, excepte autorització expressa i per escrit de GRANDVALIRA RESORTS.


COMPRA ON-LINE SEGURA

La seguretat és una prioritat per a GRANDVALIRA RESORTS pel que realitzem el màxim esforç per assegurar que el nostre procés de transaccions sigui segur i de que la seva informació personal estigui en lloc segur.


NO COMPARTEIXI LA SEVA INFORMACIÓ PERSONAL

GRANDVALIRA RESORTS mai li enviarà un correu electrònic ni li trucarà per telèfon per demanar-li que reveli o verifiqui la contrasenya del seu compte a GRANDVALIRA RESORTS, ni els seus números de compte bancària o targeta de crèdit, ni cap altre tipus d'informació personal. En cas que algú es posi en contacte amb vostè o de rebre un correu electrònic no sol·licitat que li demani alguna de les dades anteriors, no respongui i comuniqui-ho immediatament a  GRANDVALIRA RESORTS, perquè procedeixin a la investigació de l'incident.


IDENTIFIQUI ELS CORREUS ELECTRÒNICS FALSOS (intents de 'spoofing' o 'phishing')

Ignori tot correu electrònic que rebi en el qual se li sol·liciti informació personal o que li redirigeixi a una altra pàgina web que no sigui propietat del  GRANDVALIRA RESORTS, o de societats del seu grup, o en el qual se li demani que pagui en un mitjà diferent de l’autoritzat per GRANDVALIRA RESORTS, ja que podria ser un intent de suplantació de personalitat ('spoofing' o 'phishing'), i haurà de considerar-ho fraudulent.

GRANDVALIRA RESORTS utilitza el domini “grandvalira.com”  per els seus correus electrònics. Si vostè rep un correu electrònic amb un format diferent, per exemple: grandvalira.security@hotmail.com, pot estar segur que és un correu fals. Alguns correus electrònics que practiquen phishing contenen enllaços a llocs web que utilitzen la paraula “GRANDVALIRA RESORTS a la seva URL, però que li dirigiran a un lloc web completament diferent. Si desplaça el ratolí per sobre de l'enllaç, podrà veure la URL associada, que probablement tindrà un format diferent a les enllaçades en els llocs web autèntics del GRANDVALIRA RESORTS.

Si així i tot vostè fa clic en un correu electrònic que practica phishing i és redirigit a una pàgina que s'assembli a "Al seu Compte" o a qualsevol que li demani verificar o modificar la seva informació personal, ignori-la i consideri-la com a fraudulenta.


COMUNIQUI ELS INTENTS DE 'phishing'

Accedeixi al nostre formulari de contacte i en alguna de les comunicacions, adjunti el correu electrònic que considera fals. En adjuntar-nos aquest correu electrònic fraudulent, ens està ajudant a localitzar el seu origen.
Si no pot adjuntar el correu electrònic fals, reexpedeixi-ho via el nostre formulari de contacte i inclogui la major quantitat d'informació possible sobre el mateix.
 

1.2 POLÍTICA DE PRIVACITAT RGPDUE / LQPD

RESPONSABLE

De conformitat amb allò que estableix el Reglament General (UE) 2016/679 de Protecció de dades i la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, Qualificada de Protecció de Dades Personals, l’informem que les dades personals facilitades a través dels formularis, així com la seva adreça de correu electrònic,  han estat incloses a un tractament titularitat  de NEUS DEL VALIRA, S.A., [d’ara endavant GRANDVALIRA RESORTS], amb  domicili social a Av. Carlemany, 68 Despatx 401 Edifici Illa Carlemany AD700 ESCALDES-ENGORDANY (Principat d’Andorra), NRT A706067F, Inscrita al Registre de Comerç Nº 917870Z, és l’encarregada de la gestió i funcionament del lloc Web esmentat anteriorment.

S’informa que les dades poden ser tractades amb la finalitat de facilitar informació dels nostres productes i/o serveis  per mitjans electrònics, sempre que ens autoritzi al seu tractament. Les seves dades podran ser objecte de la elaboració de perfils, amb la finalitat d’aplicar un pla de fidelització d’acord a la vinculació comercial del client i oferir ofertes que siguin adequades a les seves preferències. Si bé  podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments,  accedint al formulari de contacte, indicant a l'assumpte "Baixa de la llista de distribució"..

Així mateix, podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició,  portabilitat i limitació, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del D.N.I. o document acreditatiu equivalent a la següent adreça electrònica : dpd@grandvaliraresorts.com, indicant en l'assumpte "Protecció de dades".


POLÍTICA

GRANDVALIRA està especialment sensibilitzada en la protecció de les dades dels usuaris dels serveis als quals s'accedeix a través del lloc web. Mitjançant la present Política de Privacitat s’informa als usuaris de grandvalira.com del tractament i usos als quals se sotmeten les dades personals que es recapten en la web mitjançant la informació addicional, amb la finalitat de que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.


MESURES DE SEGURETAT

Finalment s'informa que GRANDVALIRA RESORTS,  ha adoptat en el sistema d'informació les mesures tècniques i organitzatives adequades, a fi de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades emmagatzemades, evitant així, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat; tenint en compte l'estat de la tècnica, els costos d'aplicació, i la naturalesa, l'abast, el context i les finalitats del tractament, així com riscos de probabilitat i gravetat variables associades a cadascun dels tractaments.


DRETS DELS USUARIS

L'interessat de les dades personals en tot cas podrà exercitar els drets que li assisteixen, d'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades i la Llei Qualificada 29/2021, per mitjà del present document, i que són:

A.- El dret d'accés, a exercitar amb periodicitat anual, excepte interès legítim acreditat.

GRANDVALIRA RESORTS procedirà a notificar la seva decisió en el termini d'un mes. Si fos en sentit afirmatiu, l'interessat podrà accedir a la referida informació en el termini dels 10 dies següents a la seva notificació.

B.- Els drets de rectificació i supressió podran ser exercitats, conformement a les següents previsions, sempre que l'interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments són inexactes, incomplertes, inadequades o excessives. En aquest  cas, podrà exercitar-los a través d'algun dels mitjans anteriorment previstos.

GRANDVALIRA RESORTS, procedirà a la rectificació o supressió dins dels 10 dies següents al de la recepció de la sol·licitud.

C.- El dret d’oposició podrà ser exercitat, conformement a les següents previsions, sempre que l’interessat vulgui oposar-se al tractament de les seves dades personals tant per si les dades es tracten lícitament com per interès legítim o consentiment relatiu per finalitats publicitàries.

D.- El dret de portabilitat podrà ser exercitat, conformement a les següents previsions, sempre que l'interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments, has de ser retornades al titular de les dades, o bé a un altre tercer (Encarregat de tractament).

E.- El dret de limitació del tractament podrà ser exercitat, prèviament el dret d’oposició al tractament de les seves dades, i que mentre no es resolgui el Dret d’oposició, es limiti el tractament de les mateixes.

CANVI DE NORMATIVA

GRANDVALIRA RESORTS, es reserva el dret de modificar la present política amb l'objecte d'adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials.. Tals canvis seran comunicats amb l'antelació que sigui necessària a la nostra pàgina Web, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats quan aquest no es considerés atorgat conformement als termes de la present política.

Qualsevol dubte, pregunta o comentaris que pogués albergar amb referència a la present normativa, no dubti a consultar-les dirigint la seva comunicació sobre aquest tema al nostre formulari de contacte.

 

1.3 POLÍTICA DE COOKIES